Wyniki badań obrazowych na płycie

Pobieranie opłat przewidziane w art. 28u.p.p. jest uprawnieniem odnoszącym się do sytuacji udostępniania pacjentowi dokumentacji na jego wniosek. Uprawnienie takie zachodzi więc wówczas, gdy podmiot leczniczy nie ma obowiązku wydania danego elementu dokumentacji "z urzędu", a więc niezależnie od wniosku pacjenta. Wyniki badań, w tym w postaci obrazu, są zaś elementem informacji o stanie zdrowia, do której pacjent ma prawo na podstawie art. 9 u.p.p. Wykonywanie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązków w informacyjnych nie jest zaś powiązane z uprawnieniem do pobierania jakichkolwiek opłat.

Zgodnie z treścią §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 666 ze zm.), dalej: „r.d.m.” podmiot prowadzący szpital zobowiązany jest m.in. do prowadzenia dokumentacji medycznej zewnętrznej w postaci kart informacyjnych leczenia szpitalnego (§12 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia). Jak stanowi zaś § 21 ust. 4 pkt 2 r.d.m. karta informacyjna zawiera m.in. wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem oraz wyniki konsultacji. Ponieważ przepis ten wymienia odrębnie ‘wyniki badań’ oraz odrębnie ich ‘opis’, zatem w przypadku badania oznacza to konieczność wydania pacjentowi płyty lub kliszy wraz z obrazem badania. Wydanie wyników badań w tym trybie jest więc realizacją obowiązku ustawowego i następuje niezależnie od wniosku pacjenta. Nie jest więc udostępnieniem dokumentacji medycznej w trybie art. 28 u.p.p., czyli wiążącym się z prawem do pobrania opłat.

Na marginesie wskazuję, iż odrębnie uregulowana została natomiast kwestia zdjęć rtg (na kliszy), bowiem art. 27 ust. 2 u.p.p. przewiduje ich udostępnianie za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu - a zatem poprzez wydanie oryginału, bez możliwości pobierania opłat z tego tytułu.