Kredyty frankowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób, które zaciągnęły kredyty powiązane z walutą obcą (CHF, USD, EUR, JPY). Oferujemy pomoc prawną i reprezentację w sądzie osobom zdecydowanym na złożenie pozwu przeciwko wszystkim bankom udzielającym tego typu kredytów.

W latach 2005 – 2009 kredyty powiązane z walutą obcą, a zwłaszcza z frankiem szwajcarskim cieszyły się dużą popularnością i były najpopularniejszym produktem oferowanym przez banki.

KREDYTY FRANKOWE udzielane były jako kredyt indeksowany lub kredyt denominowany. Jak wynika z treści Raportu Rzecznika Finansowego zatytułowanego Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych o waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami ,(dostępny pod adresem https://rf.gov.pl/pdf/Raport_RF_Kredyty_walutowe.pdf) przez:

Kredyt waloryzowany (indeksowany) kursem waluty obcej należy rozumieć kredyt udzielany w walucie polskiej (PLN), przy czym na dany dzień (najczęściej dzień uruchomienia str. 9 kredytu), kwota kapitału kredytu (lub jej część) przeliczana jest na walutę obcą (według bieżącego kursu wymiany waluty), która to kwota stanowi następnie podstawę ustalania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych. Wysokość kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych określana jest zatem w walucie obcej, ale ich spłata dokonywana jest w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień (najczęściej na dzień spłaty).

Kredyt denominowany w walucie obcej to kredyt, którego wartość wyrażona została w umowie w walucie obcej (innymi słowy bank umówił się z kredytobiorcą na pożyczenie mu określonej kwoty w walucie obcej), ale uruchomiony został w walucie polskiej, a kredytobiorca dokonuje spłaty rat kapitałowo-odsetkowych również w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień (najczęściej na dzień spłaty). Kredytobiorca zwraca bankowi sumę nominalną udzielonego kredytu (kapitał) stanowiącą określoną równowartość waluty obcej, w zależności od bieżącego kursu wymiany walut, wraz z odsetkami oraz ewentualnie innymi opłatami i prowizjami.

Prowadzone przez Kancelarię sprawy zmierzają do:

  • ustalenia nieważności umów kredytowych
  • lub ich „odfrankowienia” – usunięcia niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych,
  • odzyskanie składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (razem z pozwem o  ustalenie nieważności umowy kredytowej lub „odfrankowienie” lub wyłącznie o zwrot UNWW.

W sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą ogromne znaczenie odgrywają regulacje Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, która stanowi fundament ochrony konsumentów. W wyrokach uwzględniających racje  kredytobiorców, sądy wielokrotnie powoływały się na wspomnianą dyrektywę, uwzględniając jej regulacje, a w konsekwencji roszczenie konsumentów.

Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie, Wydział I Cywilny w wyroku z dnia 22  października 2019 r., sygn. akt I C 3053/17, uwzględnił roszczenia kredytobiorców i unieważnił zawartą umowę, która została zawarta jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Wobec tego należy stwierdzić, że kredytobiorcy, którzy zawarli swoje umowy kredytowe przed wejściem Polski do Unii Europejskiej tj. przed dniem 1 maja 2004 r. także mogą dążyć do unieważnienia umowy kredytowej powiązanej z walutą obcą. 

Kancelaria prowadzi sprawy przed sądami powszechnymi zarówno w Lublinie jak i Warszawie, m.in. przeciwko następującym bankom:

  • BPH (w tym były GE Money Bank),
  • mBank (w tym były BRE Bank),
  • Santander BP (w tym były Kredyt Bank, BZ WBK),
  • BNP Paribas (Bank Gospodarki Żywnościowej)

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła możliwość wytaczania powództwa przeciwko bankom przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby powoda.

Art. 372 k.p.c.

§  1.     Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

§2.          Przepis § 1 stosuje się także do powództwa przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności banku hipotecznego.

W ramach świadczonych usług dokonujemy analizy umowy kredytu, wyliczamy wysokość należnych roszczeń przy udziale specjalisty z zakresu analizy finansowej oraz przygotowujemy pozew i dalsze pisma procesowe. 

nasi eksperci

Radca prawny Marek Mazur Wspólnik, radca prawny od 1997 r.

e-mail: mmazur@mk-radca.pl

Masz pytanie? Napisz do nas