Obowiązek lekarski powiadamiania organu wydającego prawo jazdy o zdiagnozowanej jednostce chorobowej u pacjenta

Obowiązek lekarza powiadomienia organu wydającego prawo jazdy o tym, że zdiagnozowana została u pacjenta jednostka chorobowa stanowiąca przeciwwskazanie do kierowania pojazdami istniał do 20 lipca 2014 r. i wynikał z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Obowiązek ten wynikał z ust. 4 załącznika 4B do tego rozporządzenia, zgodnie z którym: „lekarz, który podczas wykonywania zawodu, stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej prawo jazdy, przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami.”

Aktualnie obowiązującym aktem w tej materii jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r., poz. 2213 ze zm.), dalej: „rozporządzenie”. W świetle aktualnie obowiązującego rozporządzenia lekarz już nie ma takiego obowiązku.

Niemniej jednak lekarz, na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r., poz. 514 ze zm.), dalej: ustawa”, uprawniony jest do zawiadomienia starosty, który jest organem wydającym prawa jazdy o rozpoznaniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami u danego kierowcy. Zgodnie z tym przepisem, obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu nie ma zastosowania w sytuacji gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.

Podkreślenia jednak wymaga to, że ujawnienie tajemnicy lekarskiej jest działaniem ostatecznym i dlatego powinno być poprzedzone rozmową z pacjentem i próbą przekonania go do podjęcia leczenia, co powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Jeśli pacjent nie chce podjąć leczenia i zamierza nadal prowadzić pojazdy mechaniczne, lekceważy rozmowę, wówczas lekarz jest uprawniony do zawiadomienia organu. Niemniej jednak, zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy, ujawnienie może nastąpić tylko w niezbędnym zakresie. Wobec tego, lekarz w zawiadomieniu wskazuje, że wykonując zawód lekarza stwierdził u pacjenta X, posiadającego prawo jazdy, przeciwwskazanie do prowadzenia pojazdów, o którym mowa w np. w § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia.

Wobec powyższego, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, lekarz nie ma obowiązku zawiadomienia organu wydającego prawa jazdy o zdiagnozowaniu u pacjenta jednostki chorobowej stanowiącej przeciwwskazanie do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Niemniej jednak, mając na względzie bezpieczeństwo nie tylko samego pacjenta ale też innych osób, lekarz - powołując się na art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy - powinien zawiadomić organ o tych przeciwwskazaniach.