RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych M. Mazur, R. Kościelska- Mazur ul. Chopina 18/10-11 20-023 Lublin,
 •  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług kancelarii,
 •  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych iod@mk-radca.pl tel. 81 740 43 83,
 •  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
   podmioty uczestniczące w  realizacji usług,
 •  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 •  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz
  w  zakresie  wymaganym przez   przepisy  powszechnie obowiązującego prawa,
 •  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania
   oraz prawo do przenoszenia  danych,
 •  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
 •  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.