Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 czerwca 2011 r.

Odwołujący w treści odwołania zarzucił Zamawiającemu naruszenie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, a także art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP.
Izba oddalając odwołanie stwierdziła m.in., że:
,,(…) Zamawiający prawidłowo dokonał odrzucenia oferty Odwołującego, a zaistniały w ofercie błąd nie podlega poprawieniu w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Chociaż Zamawiający w części "instrukcyjnej" specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wskazał, że w ofercie należy podać producenta m.in. oferowanego oprogramowania, wynika to z treści formularzy, zgodnie z którymi należało przygotować ofertę - tabeli zawartej w formularzu cenowym. (…) Wbrew twierdzeniu Odwołującego wpis ten nie ma jedynie charakteru informacyjnego, lecz jest częścią oświadczenia określającego, nawet jeśli tylko częściowo, przedmiot oferty. Jest on również dla obu Stron obligatoryjny, gdyż Odwołujący nie mógłby dostarczyć, a Zamawiający odebrać oprogramowania wytworzonego przez innego producenta niż to wynika z treści oferty. Tymczasem, jak wynika z ustaleń, takie oprogramowanie nie istnieje i nie będzie przez pana X wytworzone, zatem Odwołujący nie będzie w stanie zrealizować świadczenia w tym zakresie. Oferta nie podlega w tym zakresie poprawieniu, chociaż zasadniczo nie ma przeszkód, by Zamawiający posiłkował się informacjami otrzymanymi od wykonawcy, gdyż "inna omyłka", o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie musi być, jak w punkcie 1 i 2 tego przepisu, omyłką oczywistą, a więc taką, której sposób poprawienia "sam się narzuca" Zamawiającemu. Jednak, jak wskazano powyżej, przedmiotowa informacja stanowi część oferty i jej zmiana, byłaby zmianą dotyczącą przedmiotu świadczenia, a więc istotną. Z tego też powodu uznaje się w orzecznictwie i piśmiennictwie, iż podany w ofercie producent i model oferowanego urządzenia albo wersja oprogramowania co do zasady (poza pewnymi wyjątkami, które w tym przypadku nie zachodzą) nie podlega poprawieniu ani jako omyłka pisarska, ani inna omyłka, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.’’