Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lutego 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego szeregu przepisów, w tym art. 26 ust. 3 PZP w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP.
Izba oddalając odwołanie stwierdziła m.in., że:
,,(…) W ocenie składu orzekającego Izby, zarzut piąty - naruszenia art. 26 ust. 3 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp oraz pkt V.A.3 specyfikacji - przez zaniechanie wezwania wykonawcy X do uzupełnienia braków w złożonych dokumentach w sytuacji, gdy wymagane w treści specyfikacji i złożone przez tego wykonawcę pismo mające stanowić informację banku nie zostało podpisane przez osoby mogące działać w imieniu banku, co oznaczało brak wykazania przez wykonawcę X spełniania warunków udziału w postępowaniu - nie zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający żądał w części V lit. A ust. 3 str. 5 specyfikacji załączenia do oferty informacji banku, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Postanowienie to zamawiający sformułował zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Przystępujący załączył do oferty opinię bankową z 8 listopada 2010 r. Opinia została podpisana przez osoby, które nie figurowały w uwidocznionym na dole dokumentu składzie zarządu. Wobec tego odwołujący zarzucił, że pismo mające stanowić informację banku nie zostało podpisane przez osoby mogące działać w imieniu banku, co oznaczało brak wykazania przez przystępującego spełniania warunków udziału w postępowaniu. Skład orzekający Izby stwierdził, podobnie jak w przypadku zarzutu pierwszego odnoszącego się do gwarancji bankowej, że odwołujący nie wziął pod uwagę faktu, iż oprócz zarządu uwidocznionego w dokumentach rejestrowych istnieją instytucje prokury i pełnomocnictw unormowane w przepisach Kodeksu cywilnego. Ponadto klient banku, a także osoby postronne powinny brać pod uwagę domniemanie wyrażone w art. 97 Kc, że osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa. Dlatego wykonawca może domniemywać, że osoby wystawiające opinię bankową w lokalu banku i na odpowiednich formularzach banku są umocowane do wystawienia tego dokumentu. Podobnie jak w wyżej rozpoznawanej kwestii gwarancji bankowej, zamawiający nie ma uprawnień do żądania od wykonawcy, aby złożył on wraz z opinią bankową ciągu pełnomocnictw i odpisu Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu wystawiającego opinię potwierdzających prawidłowość umocowania osób wystawiających ten dokument. Ponadto odwołujący nie wskazał zaistnienia żadnych przesłanek, na których podstawie można byłoby wzruszyć domniemanie, że opinia bankowa nie jest wystawiona prawidłowo. W związku z powyższym zamawiający nie miał obowiązku ani uprawnień do wezwania przystępującego do złożenia innej opinii bankowej w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. W ocenie składu orzekającego Izby, zarzut zaniechania wezwania przystępującego do uzupełnienia braków w opinii bankowej - nie zasługuje na uwzględnienie.’’
M.G. (06.2012)