Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 czerwca 2012 r.

Przedmiotem analizy Krajowej Izby Odwoławczej był zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zw. dalej PZP) w związku z naruszeniem art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 3 PZP oraz w związku z naruszeniem art. 26 ust. 4 PZP.
Izba oddalając odwołanie stwierdziła m.in., że:
,,(…) Rozpatrując tak sformułowany zarzut i uznając, że podlega on oddaleniu Izba miała w szczególności na uwadze art. 190 ust. 1 PZP, w myśl którego strony i uczestnicy postępowania są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. W tym przypadku wnoszący odwołanie nie wykazał, że podani w ofercie kandydaci nie spełniają warunków wymaganych w części II pkt 1 ppkt 3 SIWZ i tym samym, że okoliczności podnoszone w odwołaniu jako nieprawdziwe mogły mieć wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty. Odwołujący nie wykazał przede wszystkim, że Zamawiający oceniając ofertę wykonawcy X powziął [lub powinien powziąć] uzasadnione wątpliwości, że informacjom podanym w tej ofercie należy odmówić wiarygodności i tym samym podjąć co najmniej procedurę wyjaśniającą, o której stanowi art. 26 ust. 4 PZP. (…) Treść oferty Wykonawcy X w zakresie objętym odwołanie nie nakładała na Zamawiającego obowiązku podjęcia postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 26 ust. 4 PZP, albowiem takie wezwanie jest uzasadnione, gdy treść oferty wywołuje wątpliwości Zamawiającego, a nie innego uczestnika postępowania odwoławczego, co zgodnie z dyrektywą przepisu art. 190 ust. 1 PZP wymaga wykazania przed Izbą. Izba stwierdza także, że przedkładanie dowodów w postępowaniu przed Izbą jest także – zgodnie z art. 190 ust. 1 PZP – uprawnieniem i jednocześnie obowiązkiem każdej ze stron postępowania odwoławczego – również przystępującego wykonawcy. (…) Także przedkładanie przez Zamawiającego dowodów dla odparcia twierdzeń – w szczególności tak jak w tym przypadku złożenia przez wykonawcę nieprawdziwych informacji – nie może być uznane w świetle wskazanego art. 190 ust. 1 PZP i w okolicznościach niniejszej sprawy, jako wszczęcie przez Zamawiającego po wniesieniu odwołania procedury wyjaśniającej, o której stanowi art. 26 ust. 4 PZP.’’