Szkolenia okresowe z zakresu BHP

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) w art. 12a ust. 1. reguluje kwestie szkoleń okresowych: „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów: 1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a

w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)”.

Warto natomiast zaznaczyć, że: w ust. 2. określono, w jakim terminie należy wykonać zawieszony obowiązek wykonywania badań okresowych BHP: „Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu”.

W art. 12e ust. 1 określono warunki odbywania szkoleń wstępnych wraz z 4 wyjątkami (pkt 1-4), natomiast brak jest regulacji, na podstawie których szkolenie okresowe mogłoby odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku, w którym pracownik nie odbył pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, a szkolenie to przypadało na dzień, w którym ogłoszony był już stan epidemii, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia takiego szkolenia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Reguluje to art. 12e ust. 2, który stanowi, że:

„2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

1)okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2)w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

- termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii”.

Mając na uwadze powyższe, pracodawca powinien wstrzymać się z organizowaniem szkolenia okresowego w dziedzinie bhp do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a następnie wznowić zawieszony ustawowo obowiązek wykonywania szkoleń okresowych bhp w terminie do 180 dni od zakończenia tego stanu.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).