Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
MK Radca
MK Radca MK Radca MK Radca
Znajdujesz się tutaj:   MK Radca » Aktualności » Zagadnienia prawa pracy » Opinie prawników Kancelarii - prawo pracy

Opinie prawników Kancelarii - prawo pracy

Opinia prawna - wynagrodzenie za dyżury medyczne pełnione przez lekarzy stażystów w porze nocnej w pracy w podmiocie leczniczych

Pełnienie dyżurów medycznych (w tym także przez lekarzy stażystów) w podmiotach leczniczych reguluje art. 95 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.). Treść ustępu 6 tego przepisu wyraźnie wyłącza stosowanie zasad wynagradzania, o których mowa w przepisach art. 151[1] § 1-3 kodeksu pracy w odniesieniu do lekarzy stażystów, odsyłając jednocześnie do odrębnych regulacji prawnych regulujących zasady wynagradzania stażystów. Wynagradzanie lekarzy stażystów - w tym także za pełnione dyżury - uregulowane zostało zaś w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U. nr 57, poz. 553 ze zm).

Treść § 11 ust. 1 i 5 tego rozporządzenia mówi, że stażysta będący lekarzem, w ramach odbywania stażu, pełnieni dyżury medyczne, zgodnie z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem ustalonym przez opiekuna stażu i za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 125 % stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego.

Mając na uwadze powyższe należy jak się wydaje uznać, że ww. przepis § 11 wyraźnie odnosi się do pełnionych dyżurów tak w porach dziennych jak i w nocy oraz ustala jedną (odrębną od wynagrodzenia zasadniczego) stawkę za takie dyżury. Logicznym zatem byłoby przyjęcie, że niezależnie od tego czy stażysta pełni dyżur w nocy czy w dzień przysługuje mu 125 % stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia za każdą godzinę dyżuru. Niektórzy komentatorzy wskazują jednak, że poza określoną rozporządzeniem stawką, stażystom przysługuje także dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 [8] kodeksu pracy, gdyż ustawa o działalności leczniczej nie wyłącza wyraźnie stosowania tego przepisu w stosunku do stażystów. Taka interpretacja budzi jednak pewne zastrzeżenia. Przede wszystkim ustawa o działalności leczniczej wyraźnie odsyła w zakresie wynagradzania stażystów do odrębnych przepisów regulujących te kwestie, a podstawową regulacją dotyczącą wynagrodzenia stażystów za dyżury jest ww. rozporządzenie Ministra Zdrowia. Przyjmowanie koncepcji, iż rozporządzenie jest aktem mniejszej rangi i nie może wyłączać w omawianym zakresie stosowania do stażystów kodeksu pracy również budzi wątpliwości. Kodeks pracy jest ustawą i niewątpliwe ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, ale jego przepisy są jednak normami ogólnymi, mającymi zastosowanie do wszystkich osób pozostających w stosunku pracy, dotyczy to także art. 151 [8] kp. Zasadnym wydaje się przyjąć, że kwota dodatku do wynagrodzenia, określona w tym ostatnim przepisie (20%) jest wielkością minimalną, gwarantowaną każdemu pracownikowi. Niemniej jednak może one zostać podwyższona np. regulacją prawną obejmującą szczególne grupy pracowników. Rozporządzenie Ministra Zdrowia należałoby uznać za taką właśnie dodatkową regulację. Ma ono bowiem znacznie węższy zakres i dotyczy wyłącznie osób pełniących staże lekarskie. Z tych też względów jego przepisy stanowiłyby lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu pracy i w omawianym przypadku wyłączałyby stosowanie art. 151 [8] kp do dyżurów nocnych pełnionych przez stażystów. Trzeba dodać, że kodeks pracy niewątpliwe znajdzie zastosowanie również do stażystów, ale głównie wtedy gdy brak będzie konkretnych uregulowań w przepisach szczególnych, w tym także ww. rozporządzeniu. Tymczasem zgodnie z cytowanym powyżej § 11 tegoż rozporządzenia stawka  - odrębna - wynagrodzenia za pełnione dyżury tak w dzień jak i w nocy została jasno określona i nie wydaje się aby zasadnym było dodatkowo niejako stosowanie art. 151 [8] kodeksu pracy do dyżuru lekarza stażysty pełnionego w nocy.

(M.G. 02.2012)

© MK Radca - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline.